Volop hoogtepunten : a week in the life

01-11-2010

Gewoonlijk vind u hier niet een klassiek weeklog, maar vanwege de vele hoogtepunten maak ik voor afgelopen week een uitzondering.

Maandag 25 oktober. Om 09.00 uur meteen overleg met de Seniorenraad. Dat heb ik tenminste 2x per jaar. Dit keer was collega Bas Brekelmans er ook bij. Het overleg bestond uit vragen van de kant van de Seniorenraad en beantwoording van onze kant.
Soms gaan die vragen het werkterrein van de Seniorenraad te buiten, en een enkele vraag was bovendien al eerder in de raadscommissie Maatschappij en Financiën gesteld. Ik vind overigens, dat de Seniorenraad ervoor moet waken om gemeenteraadje te spelen. Ben benieuwd hoe er in de Seniorenraad is nagepraat, maar dat zullen we wel in het Witte Weekblad lezen.
’s Avonds nog een kort coalitieoverleg over het voorstel voor de extra financiering van de Rijnlandroute. Dit voorafgaande aan de vergadering van de raadscommissie Regiozaken, die zoals meestal gedomineerd werd door vraagstukken van volkshuisvesting, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Dinsdag 26 oktober. De vergadering van B&W is het vaste wekelijkse hoogtepunt in ons bestaan. Dat is het per definitie, maar met de huidige samenstelling is het nog weer constructiever en plezieriger dan in voorgaande perioden. Na diverse ‘saaie’ weken waren er deze vergadering weer eens een paar echte bespreekpunten, maar ook daarover waren het snel eens.
Aansluitend waren we op uitnodiging van het bestuur te gast in museum De Zwarte Tulp voor een lunchbijeenkomst. Na een terugblik op de diverse activiteiten in het kader van het 25-jarig bestaan kregen een nadere schets van de toekomst zoals het museumbestuur die voor ogen staat. De wens bestaat om verder te professionaliseren, maar dat kan niet zonder financiële ondersteuning van de kant van de gemeente. We hebben beloofd daarover na te denken.
In het persgesprek ’s middags heb ik aanvullend op de evaluatie inzake de vertrouwenspersoon melding gemaakt van het voornemen om met deze functie te stoppen. Ook heb ik het “geboortekaartje” laten zien, dat de gemeente ter gelegenheid van de start van het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin aan alle Lissese gezinnen uit de doelgroep heeft toegestuurd (met als afbeelding een beschuit met computermuisjes, leuk hè). Natuurlijk is dan altijd wel een journalist die vraagt of wij dit kaartje ook naar alle zwangere Lissers hebben gestuurd, want die horen toch ook tot de doelgroep. Voor de goede orde: het antwoord is nee, want wij weten niet alles.
’s Avonds was ik in Leiden om een college bij te wonen in de reeks Ratio en Emotie in het kader van het lustrum van de Leidse universiteit. Het college werd gegeven door prof. Trudy Dehue van de R.U. Groningen, die het had over de vraag waarom tegenwoordig depressie zo vaak voorkomt. Heel interessant. In een overtuigend betoog gaf zij aan, dat ten onrechte wordt beweerd, dat depressie eigenlijk van alle tijden is. De marketing- en reclame-inspanningen van de farmaceutische industrie hebben wel enig effect (die praten het ons dus aan). Vooral –en dat vond ik nou het minst sterk aan haar verhaal- zou het komen door de neoliberale stroming die hedentendage door onze westerse maatschappij waait. Leuk thema voor een lekkere discussie, ooit nog eens.

Woensdag 27 oktober. ’s Middags de conferentie Werk van zorg naar kans in Zoetermeer. Georganiseerd door de DIGAZ (= Vereniging Directeuren Gesubsideerde Arbeid Zuid-Holland) en de VZHG (=Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten). Als bestuurslid Werk en Inkomen van de VZHG mocht ik het openingswoord uitspreken. Gezien de ingrijpende plannen en bezuinigingen van het kabinet op het vlak van de WSW (sociale werkvoorziening) heb ik opgeroepen om de mouwen op te stropen, want er is reden voor grote bezorgdheid, maar er liggen ook kansen om tot betere constructies voor de doelgroepen te komen. Eén van de conclusies van de conferentie was, dat de SW-bedrijven omgevormd moeten worden tot publieke reïntegratiebedrijven. Zelf heb ik gepleit voor een fusie van onze MareGroep met de ISD Bollenstreek.

Donderdag 28 oktober. In de DB-vergadering van de ISD Bollenstreek besluiten genomen over  eigen bijdragen van cliënten. Bij het collectief vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi) wordt vanaf volgend jaar de eerste zone niet langer gratis. En voor de Lissese cliënten geldt ook, dat de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering vanaf volgend jaar niet langer volledig wordt vergoed: er zal een eigen bijdrage van 7,50 euro per maand worden gevraagd (de totale maandpremie is ruim 25 euro).
’s Middags naar de bibliotheek voor de officiële opening van het Cultuurpunt Lisse. Het gaat om een website (www.cultuurpuntlisse.nl) waarop heel gemakkelijk te vinden is welke culturele activiteiten wanneer in Lisse zich afspelen. De definitie van cultuur is breed, en alle verenigingen en organisaties in Lisse kunnen hun evenementen en activiteiten bij de bibliotheek aanmelden. In onze streek doen alleen Lisse en Oegstgeest aan dit initiatief mee. Het past uitstekend in de bredere rol van de bibliotheek in het culturele leven op lokaal niveau. Ik hoop dat het een groot succes wordt.
’s Avonds was er het culturele hoogtepunt van de week: de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek ‘Kleine kroniek van Lisse’. Geschreven door Arie in ’t Veld, die er heel wat uren in heeft gestoken. Het resultaat mag er ruimschoots wezen. Een prachtig boek, dat een absolute aanrader is als kado voor Sinterklaas of Kerst. Het geeft een goed gevoel om een eigen idee uiteindelijk zo fraai uitgevoerd te zien. Het betrof een project uit de gemeentelijke nota ‘Zicht op cultuur’. Eén van de redenen voor dit project was om het meer recente verleden tijdig vast te leggen. Een passend motto is voor inwoners en met name voor bestuurders: alleen wie het verleden kent, kan de toekomst begrijpen. Of deze poging tot citaat ooit de vergetelheid zal ontstijgen, moeten we afwachten.
Daarna was er nog vergadering van de gemeenteraad. Met onder meer de begroting 2011 op de agenda. Waar in andere gemeenten hier soms dagen over wordt vergaderd en wethouders daar sidderend bij aanzitten, was Lisse in anderhalf uur klaar. Een snelheidsrecord. Voor mij was er zelfs niets te doen. Maar ik tel mijn zegeningen. We hadden als organisatie en college kennelijk goed werk geleverd.

Vrijdag 29 oktober. Met enige regelmaat is er op vrijdagmorgen  informeel B&W-overleg. Heel nuttig om elkaar te informeren over ontwikkelingen en om te peilen hoe ideeën vallen. Mijn inbreng was onder meer het plan van een enthousiaste groep jonge ondernemers voor een Groots Project in 2011: het organiseren van een sponsorfietsrit in het centrum van Lisse, en dat voor een goed doel in Afrika. We waren het er snel over eens: dat plan gaan we positief tegemoet treden!

Het is al met al een heel verhaal geworden. En dan heb ik de privé-hoogtepunten er nog buiten gehouden. Volgende keer maar weer een andere logvorm beproeven.